STT Công đoàn Cơ sở Tự chấm Điểm thưởng BTV Tổng Điểm Xem Chi tiết
1 CĐCS Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 90 0 90 Xem
2 CĐCS Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM 90 0 90 Xem
3 CĐCS Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM 88.5 0 88.5 Xem
4 CĐCS Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục TP.HCM 88.5 0 88.5 Xem
5 CĐCS Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM 86.5 0 86.5 Xem